dinsdag, augustus 9, 2022

Nieuws Dorpsraad Volkel maart 2016

LOGO_DORPSRAADVOLKELGraag vragen we nu al uw aandacht voor onze jaarvergadering op dinsdag 5 april a.s. in “de Schakel” Aanvang 20.00 uur. In deze jaarvergadering doen wij verslag van waar we ons als dorpsraad mee bezig hebben gehouden in het jaar 2015. We gaan afscheid nemen van een paar bestuursleden en zijn daarom ook weer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als er mensen zijn die belangstelling hebben om voor het algemeen belang van Volkel een actieve bijdrage te kunnen/willen doen neem dan contact op met Hennie Biemans op telefoon nummer 0413-272063 of per e-mail henniebiemans@hotmail.nl

In deze Volkel op de Mat kunt u de voorlopige agenda voor deze jaarvergadering lezen.

Gebiedsplatform Uden-Buiten, ZLTO afd. Uden en de dorpsraden van Odiliapeel en Volkel, verenigd in de werkgroep ‘breedbandkabel Uden’, zijn al en paar jaar samen met de gemeente op zoek naar oplossingen voor snel internet in het buitengebied van onze gemeente. Het bleek tot dusver niet mogelijk om tegen acceptabele kosten de aanleg te realiseren, marktpartijen waren slechts geïnteresseerd in een zeer klein deel van het gebied en dat zou de aanleg voor resterende bewoners alleen maar verder onmogelijk maken.

Het volgende nieuws kunnen wij u melden uit de werkgroep..

Ruim 2 jaar geleden heeft u als bewoner van het buitengebied een enquête ingevuld waarin we een behoefte peiling hebben gedaan naar een snelle internet verbinding, met TV en telefonie. Sindsdien zijn we continu in gesprek gebleven met gemeente, provincie en marktpartijen, maar het bleek niet mogelijk om tegen acceptabele kosten de aanleg te realiseren. Marktpartijen waren slechts geïnteresseerd in een klein deel van het gebied en dat zou de aanleg voor resterende bewoners alleen maar verder onmogelijk maken.

Recente ontwikkelingen hebben aan deze onzekerheid nu een einde gemaakt.

Een grote sprong voorwaarts.
Bewoners uit het buitengebied van gemeente Uden, die nog niet voorzien zijn van de Ziggo-kabel, krijgen de mogelijkheid om nog voor eind 2017 aan te sluiten op een glasvezelkabel voor TV, snel internet en telefonie. Het bedrijf MABIB uit Lithoijen heeft van de provincie een lening gekregen van 35 miljoen om in heel Brabant 35.000 aansluitingen aan te leggen. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘witte vlekken’ waar nog geen breedbandkabel ligt. MABIB is aanhanger van de solidariteitsgedachte. Ongeacht de ligging, betalen alle bewoners eenzelfde bedrag. De aansluit-kosten zullen aangeboden worden in twee betalingsvarianten: 1: eenmalige aansluitkosten van 250,- euro en een maandelijks vastrecht bedrag van 15,- euro of mogelijkheid 2: een eenmalige afkoopsom van 1.815,- euro. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Het afnemen van diensten is evenwel niet verplicht. Als u geen glasvezeldiensten wilt, dan monteert MABIB een kabel op rol in de straat. U kunt later alsnog een betaalde na-aansluiting door MABIB laten verzorgen. Een na-aansluiting kost minimaal 2.500,- euro, aldus de info op de website van de MABIB.

MABIB (Maatschappij voor Aanleg van Breedband in Brabant) voldoet aan alle voorwaarden uit het Investeringsreglement van het Breedbandfonds. De financiering is toegekend onder voorwaarde dat de Europese Commissie, na toetsing van de staatssteunregels, goedkeuring verleent voor de lening. Verder moeten betrokken partijen (MABIB en BOM) binnen zes maanden tot een financieringsovereenkomst komen.

Hoe verder in gemeente Uden?

Op woensdag 17 februari had een afvaardiging van de werkgroep ‘breedbandkabel Uden’ een bestuurlijk en ambtelijk overleg met gemeente Uden. In een open en transparant gesprek werd de laatste stand van zaken toegelicht. Daarnaast hebben we ook al mailcontact gehad met de MABIB.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een convenant wat de gemeenten samen met de MABIB hebben opgesteld. Verder is de MABIB nog op zoek naar providers die het zenderpakket, het internet en de telefonie gaan aanbieden. Verwachting is dat medio 2016 gestart wordt met de aanleg maar wanneer Uden/Volkel exact in de tijdsplanning aan de beurt is, is nu nog niet bekend. Planning is wel dat dit voor einde 2017 is afgerond..

Bewoners uit een ZIGGO-gebied, die nog niet zijn aangesloten, vallen formeel niet onder de witte gebieden, daarvoor wordt nog naar oplossingen gezocht.

Hoewel we nog niet voor alle vragen een oplossing hebben, lijkt nu eindelijk licht aan de horizon te komen voor de bewoners van het buitengebied die met smart wachten op snelle internetverbinding.

De werkgroep wil u graag op de hoogte blijven houden.

Er bereiken ons berichten/klachten over het openbaar vervoer met name de buslijn 91 (Uden naar Cuijk v.v.) Sinds enkele maanden rijden er kleine busjes rond. Er zijn al diverse klachten via de gemeente naar busbedrijf Arriva gegaan maar het blijkt moeilijk om bij deze busmaatschappij iemand zover te krijgen om te luisteren naar deze klachten en hier ook een oplossing voor te vinden. We hebben in het vorige jaar overleg gehad met betrokken uit St. Hubert en met Dorpsraad Odiliapeel om hierover onze zorgen te delen.

Ons verzoek is aan mensen die gebruik maken van deze buslijn en hun ervaringen willen delen (klachten willen uiten) dit aan ons kenbaar te maken. Laat dit weten via het mailadres henniebiemans@hotmail.nl of tel.nr. 0413-272063.

Dorpsraad Volkel, Area, Buurtbinders en Vivaan nog steeds samen actief

Dat is wat er al een paar keer in Volkel op de Mat te lezen was. In oktober en november 2015 heeft u hierover al kunnen lezen.

Er is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek geweest waarbij veel huurwoningen zijn bezocht.

Hieruit zijn verdere bijeenkomsten georganiseerd om plannen te bedenken en uit te werken met als doel de leefbaarheid in ons dorp op een aanvaardbaar peil te houden.

We willen u over deze plannen graag meer laten weten en daarom hebben we Buurtbinders ook gevraagd om tijdens onze jaarvergadering hierover u uitleg te gaan geven.

Wilt u graag horen wat onze plannen zijn? Kom dan naar de jaarvergadering om hierover bijgepraat te worden.

Een ander hoofdstuk waarin we samenwerken met Gebiedsplatform Uden-Buiten, dorpsraad Odiliapeel, dorpsraad Volkel, KBO en ZLTO gaat over mantelzorgwoningen We hebben gepleit voor een ruimhartig beleid omtrent mantelzorg wonen. Gemeente Uden heeft dit in een publicatie in februari 2016 bekend gemaakt.

Mantelzorg wonen in Uden (bron gemeente Uden)
Door de toenemende vergrijzing, de afbouw van wonen in verzorgingshuizen en de transitie van AWBZ richting Wmo is de behoefte aan mantelzorg enorm toegenomen. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan mantelzorgwoningen. Want als kinderen of andere hulpgevenden dicht bij de hulpvragers kunnen wonen zijn zij beter in staat de gevraagde hulp te verlenen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning die wordt geboden, om de zelfredzaamheid of participatie van een hulpvrager te bevorderen. De hulp wordt niet geboden vanuit een hulpverlenend beroep. Voor de hulpvrager is het belangrijk dat hij/zij in een vertrouwde omgeving kan (blijven) wonen. De hulp wordt verleend door een persoon waarmee de hulpvrager een sociale relatie heeft. De geboden hulp overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning wordt gebruikt om mantelzorg te verlenen. In de nieuw te realiseren tijdelijke woning – meestal een verbouwd bijgebouw – woont de hulpvrager, terwijl de mantelzorger in de hoofdwoning woont. Voordeel van nieuwbouw is dat meteen woningaanpassingen gedaan kunnen worden, die bijdragen aan het woongenot van de hulpvrager. Denk hierbij aan rolstoeltoegankelijkheid, inloopdouche met steun en zitje, drempelloos, verhoogd toilet, enzovoort.

Een andere mogelijkheid is dat de hulpvrager in de hoofdwoning blijft wonen en de mantelzorger de nieuw gerealiseerde woonruimte betrekt.

Wat ook kan is dat in (een deel van) een bestaande woning voorzieningen worden aangebracht, die semi-zelfstandig wonen mogelijk maken. Hierbij mag geen sprake zijn van volledige woningsplitsing. Wilt u hierover meer weten? De afdeling Ruimte kan u hierover uitgebreid informeren. Meestal is hiervoor geen omgevingsvergunning nodig en is een mantelzorgindicatie niet vereist. Verbouwingen moeten wel voldoen aan het bouwbesluit.

Wat zijn de regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning?

U mag een mantelzorgwoning realiseren als er een mantelzorgindicatie is afgegeven.

U mag deze vergunningsvrij bouwen binnen een bestaand bijgebouw, of als nieuw te plaatsen gebouw als dit past binnen de maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken. Die toegestane oppervlakte is afhankelijk van de grootte van een perceel en van de daarop al aanwezige bebouwing. Hierdoor is het niet nodig dat een gebouw moet worden afgebroken na beëindiging van de mantelzorgsituatie.

Nieuwbouw en verbouwingen dienen te voldoen aan het bouwbesluit.

Rondom sommige bedrijven is het niet toegestaan een mantelzorgwoning te realiseren.

Als op een perceel buiten de bebouwde kom al de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen staat en men wil of kan deze niet aanwenden t.b.v. mantelzorgwonen, dan is er nog een mogelijkheid om een unit te plaatsen van maximaal 100m2. Deze moet geheel of in delen verplaatsbaar zijn en moet bij beëindiging van de mantelzorgsituatie verwijderd worden. Binnen de bebouwde kom is deze extra mogelijkheid er niet.

De keuze in welk gebouw de zorgvragers gaan wonen is aan hen. Een nieuw te realiseren mantelzorgwoning of een tot mantelzorgwoning verbouwd bijgebouw mag bewoond worden door maximaal 2 personen.

Bij de afdeling Ruimte van de gemeente Uden kunt u informatie inwinnen over wat wel en niet mag op een perceel.

Hoe krijg ik een mantelzorgindicatie?

Als de behoefte ontstaat voor een mantelzorgwoning kunt u een gesprek aanvragen met één van onze Wmo-consulenten. Tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek wordt uw situatie besproken en kunt u aangeven in welke mate er sprake is van zorg. In dit gesprek wordt niet alleen meegenomen wat de huidige behoefte aan zorg is, maar ook de verwachtingen voor de nabije toekomst. Als het nodig is, kunnen we advies inwinnen bij een externe medische deskundige.

Wordt een mantelzorgindicatie verleend, dan ontvangt u hiervoor een zogenaamde beschikking. Met deze beschikking kunt u onder eerder genoemde voorwaarden een mantelzorgwoning realiseren. De benodigde tijd vanaf aanvraag tot verlenen beschikking is ongeveer 2 weken.

Wat moet ik doen als de mantelzorgsituatie wordt beëindigd?

Wordt de mantelzorgrelatie beëindigd? U moet dit dan meteen aan ons doorgeven. De beschikking wordt dan ingetrokken en de mantelzorgwoning mag niet meer gebruikt worden voor woondoeleinden. Als u wilt, adviseren we u graag over een eventuele vervolgbestemming.

Wilt u meer weten over het realiseren van een mantelzorgwoning? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0413

Mocht u vragen of opmerkingen hebben laat het dan even weten aan Hennie Biemans.

tel. 0413-272063 of stuur haar een mailtje henniebiemans@hotmail.nl .

Verder zijn we te volgen via twittter DorpsraadVolkel of kijk eens op Facebook en “like” de pagina www.facebook.com/dorpsraadvolkel

Meer nieuws

BEDRIJVENCOMPETITIE TTV MAASHORST / RABOBANK

Stand van zaken na de laatste wedstrijd: de 6e en laatste speelronde. In poule A speelden de nummers 1 en 2 tegen elkaar, Gemeente Maashorst...

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Als je een website bezoekt, kan deze informatie opslaan of ontvangen van je webbrowser, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier je persoonlijke Cookie Instellingen.

Deze cookies zijn nodig voor functioneren van de website en kunnen niet worden uitgezet.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services