zaterdag, oktober 1, 2022

Jubileum dorpsraad deel 1

Bron: archief dorpsblad

9 februari 2021 Dorpsraad bestaat 50 jaar

Jubileum dorpsraad deel 1

jaargang 1970

In het dorpsblad van januari 1970 vinden we het verslag van de eerste algemene vergadering op 16 december 1969. Hierin wordt besproken of een dorpsraad in Volkel wenselijk en zinvol is. Na een welkomstwoord door de toenmalige kapelaan Liborius en een korte inleiding door de Sociaal Cultureel Werker van de gemeente, werd in drie groepen gediscussieerd over de op te richten dorpsraad.

Groep een pleit voor een adviesfunctie en het doorgeven van zaken die spelen in het dorp aan de bevoegde instanties.

Groep twee stelt als voorwaarde dat de instemming van alle verenigingen vereist is en dat ze nooit tegen het belang van verenigingen in zal gaan of taken van verenigingen overneemt.

Groep drie pleit er voor om door overleg de contacten tussen de verenigingen te bevorderen, eventueel bemiddelen in geschillen en contact met de instanties te onderhouden. Samen met groep een onderkennen ze het probleem om de dorpsraad te bemannen(vrouwen) met capabele mensen.

Vanwege de vrij geringe opkomst wordt besloten op 16 februari een volgende bijeenkomst te organiseren om 20.00 uur in “de Schakel”.                                             De meerderheid van de aanwezigen neemt op zich om twee tot drie mensen te bezoeken en die over te halen op de volgende bijeenkomst aanwezig te zijn .   Op dinsdag 24 maart zal de werkgroep om 8 uur haar verslag uitbrengen inzake de oprichting van een dorpsraad. Er wordt al een lijst met 11 namen van kandidaten gepubliceerd. Er worden nog kandidaten gezocht, met name uit de buurtschappen die nog niet vertegenwoordigd zijn. De kandidaten kunnen zich opgeven bij de pastorie.

Officieuze oprichting dorpsraad dinsdag 24 maart 1970. De sociaal cultureel werker van de gemeente, de heer Gerrits, doet verslag  van de op 16 februari gevormde discussiegroepen, die op 2 maart gezamenlijk hun wensen hadden geformuleerd.

1. een bestuur van ca 20 personen en een Dagelijks Bestuur van 7 of 8 personen

 2. De wijze van verkiezing, te beginnen met degenen die zich tot dan hadden aangemeld, aangevuld met degenen die zich op de vergadering nog aan zouden melden. 

3. Het doel is de behartiging van het algemeen belang van de inwoners van Volkel. 

Leden van de dorpsraad:

Voorzitter dhr Vlasman. Vice voorzitter dhr Pleysier, secr dhr van Kessel, mej. Vonk, dhr van Heertum, dhr Martens, dhr Nooijen, mej. Straatman, mevr. Verkampen-Arts, mevr. De Wit-v.Duinhoven, dhr Arts,dhr vd Boogaard, dhr vd Bosch, dhr Derks, dhr Verstraten. De eerste 8 zijn lid van het DB.

Kapelaan Liborius sprak uit verheugd te zijn met de oprichting van de dorpsraad en memoreerde dat de parochie zich niet zou mengen in de gang van zaken.                                                                                                                                   De dorpsraad nodigt de verenigingen uit om op 17 september in “de Schakel” te komen praten over hun plannen en moeilijkheden.                                                Tevens maakt de dorpsraad bekend dat ze op 22 september het college van      B en W heeft uitgenodigd en het doel is om in een openbare hearing de Volkelse inwoners de kans te geven het college vragen te stellen over zaken die hen bezig houden. Het college zal vooraf een uiteenzetting geven over de plannen die de gemeente met Volkel heeft. Vervolgens zet de dorpsraad een enquête uit met vragen over de kwaliteit van de verzorging en eventuele ideeën t.a.v. de St Nicolaas intocht.

Op 9 februari 1971wordt bij notaris van den Berg te Uden de stichting Dorpsraad Volkel officieel ingeschreven.  pastedGraphic.png

In het toenmalige parochieblad verschijnt een oproep tot verkiezing van de leden van de Dorpsraad op 18 mei. Van elk gezin wordt een lid verwacht. De agenda bestaat uit 6 punten.

In het verslag van 18 mei lezen we de tot dan toe door de dorpsraad verrichte activiteiten, twee keer beleggen van een hearing, inventariseren verenigingen, organiseren sinterklaasoptocht, notarieel verlijden oprichtingsakte, contact met gemeentebestuur en overige instanties. Tot voorzitter werd de heer M van Kessel gekozen, secr Th vd Walle en penningmeester mevr van Dorst-Jansen. Uit de vergadering kwam de wens naar voren om te komen tot “aankleding” van het dorpsplein.

In het voorjaar van 1972 hebben enige gesprekken met een gemeente-ambtenaar plaatsgevonden m.b.t. de aanleg van een dierenpark, trapveldjes, aankleding Schakelplein, enz. B en W hebben onlangs besloten het dierenparkje met een volière aan te leggen op de hoek van de Forelstraat en de Kloosterstraat. Voor wat betreft het Dorpsplein (Schakelplein) is besloten om daar bomen te planten, bloembakken en banken te plaatsen. Ook het voormalige processiepark op Oosterens zal door de gemeente worden bijgehouden en er zullen een aantal trapveldjes worden aangelegd. Op 24 oktober houdt de dorpsraad haar jaarvergadering met bestuursverkiezing. Men moet door minstens 10 inwoners van Volkel worden voorgedragen om als kandidaat in aanmerking te komen.

Op zaterdag 27 oktober 1973 om 14.00 uur vind de opening van het dierenparkje plaats. De samenstelling van de dieren en de aanvoer van voer houd de gemeente in eigen hand. De verzorging wordt aan Volkel overgelaten. De dorpsraad hoopt in de toekomst meer zeggenschap te krijgen. Op woensdag 31 oktober vind de jaarvergadering plaats.

In het parochieblad wordt verslag gedaan van een moeilijke tijd na de jaarvergadering op 14 november 1973. Er is intens vergaderd. Op een vergadering van 30 dec 1973 heeft het overkoepelend orgaan besloten om eventueel tot de dorpsraad toe te treden. 10 leden zijn toegetreden als lid van de dorpsraad. De overkoepeling blijft bestaan en zal haar

 stands organisatorisch werk blijven vervullen. Vermeld wordt verder dat sommigen al hun licht hadden opgestoken bij de Dela over de begrafenis van de dorpsraad. Bestuur: M van Kessel voorzitter, secretaris C. v.d. Wijngaard en penningmeester mevr. Van Dorst-Jansen.

Het OOGV=overkoepelend orgaan georganiseerde Volkelse verenigingen is op 19 november 1974 opgericht. Doel is de samenvoeging van alle Volkelse verenigingen m.u.v. de standsorganisaties om gezamenlijk hun kassen te vullen d.m.v kienen. Er zijn reeds 12 verenigingen bij aangesloten. In de jaren 1975 tot 1980 zijn er geen verslagen te vinden in het parochieblad behoudens een  uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 20 januari 1977.

 Uitnodiging voor de jaarvergadering op 15 april 1980 met o.a. op de agenda als mededeling: wijziging der statuten en erkenning van de “Stichting Dorpsraad Volkel” door het gemeentebestuur van Uden. Ook staat er een  bestuursverkiezing op de agenda.

Er is een jaarverslag uitgebracht en de nieuwe statuten zijn door de gemeenschap goedgekeurd en het gemeentebestuur van Uden heeft de dorpsraad nu officieel erkend. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en het bestuur is uitgebreid met een lid tot 16 leden waaronder pastoor A. Damen. Elke eerste woensdag van de maand zal het bestuur vergaderen in de Schakel. Afgesproken wordt dat de dorpsraad via het parochieblaadje de inwoners van Volkel op de hoogte houdt van de activiteiten.